Støtte til forældre med anbragte børn

Lovgrundlag:

Lov om social service § 54

Formål:

At medvirke til at løse de vanskeligheder, der har begrundet anbringelsen og støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet/ den unge under anbringelsen og/eller i forbindelse med en evt. hjemgivelse. At støtte op omkring samarbejdet med kommunen og anbringelsesstedet og om nødvendigt være “brobygger” i forhold til at etablere et sådant samarbejde.

Indhold:

En støtteperson skal være med til at dække de behov, som forældrene oplever i forbindelse med barnet/den unges anbringelse. Det kan være støtte til :
• Forberedelse og evaluering af møder
• Læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen
• Styrke forældrenes samarbejde og involvering omkring barnet med anbringelsessted og anbringende  kommune.
• At forstå hvordan det offentlige system fungerer.

Derudover bruges støttepersonen til at tale med om de følelser og frustrationer, der kan være forbundet med at have et barn anbragt

Omfang:

Familierådgiveren fastsætter tidsforbruget ud fra en individuel vurdering af forældrenes behov.

Tilbud om kontakt med en støtteperson er gældende fra der træffes beslutning om anbringelse og under hele anbringelsesforløbet, dog længst til den unge fylder 18 år.

En støtteperson skal ikke informere myndighedsafdelingen om indholdet af samtalerne med forældrene.

Hvor?

I eget hjem eller lokalerne på Haraldsvej 60 C, 1.sal, 8960 Randers SØ.